שפה

Español (spanish formal Internacional)Austria-GermanyMagyarItalian - ItalyGreece-CyprusHebrew (Israel)English (United Kingdom)

תכניות פיילוט וימי עיון

ניידות

כנס סופי

מ ספר הדרכה

פלטפורמה מקוונת

תכנית הלימודים

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
מ ספר הדרכה
Text size

ספר ההדרכה שפותח על ידיפרויקטמנטה50+ מספקרקע תיאורטיומעשילבעלי עניין (כגוןמנחים)השואפים לקדם,לשפרולהגן עלהכושרהשכליוהרווחההנפשיתשל אנשים מבוגרים. ספר ההדרכה יסייע להםלספקפעילויותלאנשים מבוגריםבנושא שלכושרשכלי וגופני.בנוסף, הוא מספק אתהרקע לקורס ההכשרה בן 30השעות.

ספר ההדרכה בנויבאופן הבא: ראשית, החלק הגנריופרקמספר 2 התיאורטימסבירים לקוראמדוע יש צורך בקידום הכושר השכלי בקרב אוכלוסיות מזדקנות. בהתבסס עלראיות מדעיותנטען כיהבעיה העיקריתבנוגעלחברותמזדקנות היאחוסרבגירוי קוגניטיבי. סיווג הגירויהקוגניטיביעל בסיסאימוןיכולות קוגניטיבית מזדקנות מוסבר ומפותח. אימון זה כולליכולותשלעתים קרובותמידרדרותבתהליך ההזדקנות.בהקשר שללמידה, קיימת התייחסות לרמותשונותשל אינטראקציהחברתיתעל מנת לקדם יחסי גומלין ביןהלומדים.

שנית, החלקהספציפיופרק מספר 3 המעשי מתמודדים עם פעולות מעשיות שתקדמנה את הכושר השכלי של אנשים מבוגרים. פעולות אלה מוצגות דרך חמש מודולות שונות - אחתבנושא הכושר השכליעצמו,וארבעלגבי תחומי מפתח הנושקים לכושר השכלי.

חמשת הנושאים הם:

.1   כושרשכלי

2.    ניהולמתח

3.   רשתות חברתיות

.4   תזונה

.5   תרגיליםגופניים

בכל מודולה ישנו סיכוםקצר, מותוות מספר הגדרות וחשיבות המודולה לכושר השכלי. התוכן העיקרי משלבמספרדוגמאותרלוונטיותהמוצגותבפירוטומובנותתוך השימושבהסבריםשנועדולהיות מועיליםלמנחיםבהכנתויישום התרגילהלכה למעשה.

(אם ברצונךלראות אתספר המדריךהמלא, אנא לחץ כאן(.